‡ Litnet pasiteisinimas

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

II.4 Domreg.lt administratorės kreipimasis į Delfi.lt

II.7 Litnet.lt teisininko atsakymas Online.lt autoriui

To: Vladas Palubinskas
From: Daiva Tamulionienė
Subject: Copyright (©) ir Trademark (™). Kontrolė ir atsakomybė.
Date: Mon, 7 Feb 2000 10:20:38 +0200
 
Pranešame, kad Jūsų 2000 02 02 laiškas "Litnet ir autoriaus teisės Lietuvoje" ir 2000 02 03 laiškai "Online.lt likimas" buvo peržiūrėti pakartotinai. Darytina išvada, jog savo laiškuose Jūs, samprotaudamas apie domeno pavadinimo naudojimą, sumaišote kelis klausimus: dėl autoriaus teisių gynimo; dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, dėl "Interneto" tinklo kontrolės bei TLD administratoriaus civilinės atsakomybės. Taigi, paeiliui:
 
1. Dėl autoriaus teisių gynimo. Šiuo metu Lietuvoje, be ratifikuotos Berno konvencijos "Dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos", autorinius teisinius santykius reguliuoja 1999 05 18 Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr.VIII-1185. Šiame teisės akte apibrėžta sąvoka "kūrinys". Tai - "originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos" (įstatymo 2 str. 17 d.). Akivaizdu, kad domeno pavadinimas nėra kūrinys, tuo tarpu Jūsų minėtas P.Cvirkos romano pavadinimas yra kūrinio (!) dalis, todėl sudaro saugotinų autoriaus teisių objektą. Be to, fizinis asmuo, sukūręs kūrinį ir norėdamas vadintis jo autoriumi, turi "įprastu būdu" nurodyti savo vardą kūrinyje (įstatymo 6 str.). Šios sąlygos Jūsų atveju lieka neįvykdytos, tad ir problemos "Litnet ir autoriaus teisės Lietuvoje" nėra. Visai kitas dalykas, kai kažkas neteisėtai naudojasi Jūsų sukurta duomenų baze. Tokiu atveju siūlome su savo pretenzijomis kreiptis tiesiogiai į pažeidėją dėl veiksmų, numatytų minėto įstatymo 52 str. Pabrėžiame, kad galiojantys norminiai aktai nesuteikia teisės TLD administratoriui spręsti autorių teisių gynimo klausimų. Jūsų pateiktos Netmechanic.com patarimų ištraukos nesudaro juridinio pagrindo jokiems teisiniams santykiams reguliuoti. Be to, juose [patarimuose] kalbama apie autorių teises, o mes su Jumis jau išsiaiškinome, kad domeno pavadinimas nėra autorinių teisių objektas.
 
2. Dėl pramoninės nuosavybės apsaugos. Domeno pavadinimui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo labiau tiktų remtis teisės aktais, reguliuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą. Vadovaujantis ratifikuotos Paryžiaus konvencijos "Dėl pramoninės nuosavybės saugojimo" 1 str. 2 d., "pramoninės nuosavybės apsaugos objektais laikomi išradimų patentai, naudingieji modeliai, pramoninis dizainas, prekių ženklai, paslaugų ženklai, firmų vardai ir kilmės nuorodos arba kilmės vietos pavadinimai, taip pat apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos". Taip Lietuvoje saugomi firmų vardai (pagrindas: 1999 07 01 Firmų vardų įstatymas Nr. VIII-1286), prekių ir paslaugų ženklai (pagrindas: 1993 06 03 Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas Nr. I-173), kas iš esmės labai arti domeno pavadinimų apsaugos. "Litnet" valdybos patvirtintose taisyklėse būtent ir pabrėžiama, kad pasirenkant domeno pavadinimą negalima pažeisti trečiųjų asmenų teisių pramoninės nuosavybės požiūriu (pvz., naudoti trečiųjų asmenų įregistruota firmos vardą arba prekės (paslaugos) ženklą savo domenui pavadinti). Šiuo metu pastebima domenų pavadinimų apsaugos tendencija, pvz., Valstybiniam patentų biurui pateiktos net kelios paraiškos dėl domeno pavadinimo įregistravimo. Nors Valstybinio patentų biuro ekspertai dar nėra apsisprendę šiuo klausimu, tikėtina, kad greitu laiku tai jau nekels klausimų, kadangi kai kuriose Europos šalyse domeno pavadinimo registravimas populiarėja.
 
3. Dėl "Interneto" tinklo kontrolės. TLD administratoriui nesuteikta teisė kontroliuoti "Interneto" tinklo vartotojų elgesį (RFC-1591). Vadinasi, "Litnet" valdyba negali kontroliuoti ar "Interneto" vartotojai:
(a) pažeidžia autorių teises;
(b) pažeidžia pramoninės nuosavybės apsaugos teisės aktų nuostatas;
(c) verčiasi neteisėta ūkine - komercine veikla;
(d) propaguoja smurto kultą ir/arba platina pornografiją; etc.
 
Yra tik viena išlyga dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, susijusi su domeno pavadinimo naudojimo techninėmis problemomis. Tarkime, antro lygio domeno administratorius pasirinko pavadinimą "Online.lt". Arba "Skandalas.lt". Jeigu toks domeno pavadinimas jau egzistuoja DNS serveryje, vėlesnis užsakovas registravimui turės pasirinkti kitą domeno pavadinimą arba, turėdamas saugomas teises į firmos vardą arba prekės (paslaugos) ženklą "Skandalas", gali nustatyta tvarka pareikšti pretenzijas pažeidėjui (NB: ne TLD administratoriui!!!). Atkreipiame dėmesį, kad .lt zonos administratorius neturėtų pagrindo kištis, jeigu domeno "Online.lt" administratoriui pretenziją dėl pramoninės nuosavybės teisės pažeidimo pareikštų AOL'as ar koks kitas Online'as.
 
4. Dėl TLD administratoriaus civilinės atsakomybės. TLD administratorius sudaro su antro lygio domenų administratoriais paslaugų sutartis. Pagal jas TLD administratorius teikia užsakovams konkrečias atlygintinas paslaugas: registruoja domeno pavadinimą DNS serveryje ir užtikrina priėjimą prie jo. Už šių prievolių netinkamą vykdymą TLD administratorius atsakingas savo užsakovui. Tačiau TLD administratorius neatsako prieš trečiuosius asmenis, kai užsakovas pažeidžia šių asmenų teises. Sutarties tarp TLD administratoriaus ir Vlado Palubinsko nėra, todėl tarp šių šalių neatsirado jokių prievolinių santykių. TLD administratorius nepanaudojo domeno pavadinimo "Online.lt", taip pat nenaudoja Jūsų sukurtos duomenų bazės. Vadinasi, .lt zonos administratoriui negali būti pritaikytos nei sutartinės, nei deliktinės atsakomybės normos. Atsižvelgdami į tai, nesigilinsime į Jūsų piniginius reikalus su "Skaitmeninėmis komunikacijomis" ar "Penkiais kontinentais".
 
Tikimės, Jūs įvertinsite šias pastabas, ypač po to, kai susipažinsite su nurodytais teisės aktais ir dar kartą apmastysite susidariusią situaciją.
 
Savo ruožtu, siūlome asmeniškai pateikti paraišką domeno pavadinimui įregistruoti DNS serveryje. Jūsų pernelyg pesimistinis teiginys "…skubėsiu užkurti on.lt, bet per naktį supratau, kad tai beprasmiška" yra tik bemiegės nakties rezultatas, tačiau rimto pagrindo neturintis. Jūs galite tapti antro lygio domeno administratoriumi su savo pasirinktu pavadinimu.
 
Informuojame, kad TLD administratorius teikia paslaugas visiems savo užsakovams, neskirstydamas jų į preferencines ar kitokias grupes. Taigi ir Jums paslaugos būtų teikiamos kaip ir kitiems užsakovams, nepaisant Jūsų mestų kaltinimų ir įžeidimų, labiau tinkančių bulvarinės spaudos leidiniams.
 
Tikimės tarpusavio supratimo. Su pagarba, -
 
Vladislavas Papu
teisininkas
 

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

‡ LI teisinė padėtis, registracija Pastabos Reklama Prenumerata